iiss logo
swach bharat logo

Cooperating Centres

Organizational Setup

  1. Coordinating Unit :

Director

Indian Institute of Seed Science

Village: Kushmaur, Post: Kaithauli

Mau -275103, Uttar Pradesh

 

  1. Cooperating Centers

i)Breeder Seed Production centres – 41

ii) Seed Technology Research centres– 24

 

Details of Cooperating Centres

Component

Breeder Seed Production (BSP)

Seed Technology Research (STR)

Total

Centres

41

24

65

Total

41

24

65

 

Details of Existing Centres under AICRP-NSP (Crops)

S.No.

Breeder Seed Production (BSP)

S.No.

Seed Technology Research (STR)

 

State Agricultural University (SAUs)

 

State Agricultural University (SAUs)

1

AU, Kota

1

AAU, Anand

2

BAU, Ranchi

2

CCSHAU, Hisar

3

BCKV, Mohanpur

3

CSAUAT, Kanpur

4

BSKKV, Dapoli

4

GBPUAT, Pantnagar

5

CCSHAU, Hisar

5

CSKHPAU, Palampur

6

CSAUAT, Kanpur

6

JAU, Jamnagar

7

GBPUAT, Pantnagar

7

JNKVV, Jabalpur

8

CSKHPAU, Palampur

8

MPKV, Rahuri

9

IGKV, Raipur

9

NDUAT, Faizabad

10

JNKVV, Jabalpur

10

OUAT, Bhubaneswar

11

KAU, Trichur

11

PAJANCOARI, Karaikal

12

MPKV, Rahuri

12

PAU, Ludhiana

13

NDUAT, Faizabad

13

PDKV, Akola

14

OUAT, Bhubaneswar

14

PJTSAU, Hyderabad

15

PAU, Ludhiana

15

SKNAU, Jobner

16

PDKV, Akola

16

SKUAST, Srinagar

17

PJTSAU, Hyderabad

17

TNAU, Coimbatore

18

SDAU, S.K. Nagar

18

UAS, Bangalore

19

SKRAU, Bikaner

19

UAS, Dharwad

20

SKUAST, Srinagar

20

VNMKV, Parbhani

21

TNAU, Coimbatore

 

 

22

UAS, Bangalore

 

SAUs – NEH Region

23

UAS, Dharwad

21

AAU, Jorhat

24

UAS, Raichur

 

 

25

VNMKV, Parbhani

 

Central Agricultural University (CAUs)

 

 

22

RPCAU, Pusa

 

SAUs – NEH Region

 

 

26

AAU, Jorhat

 

ICAR Institutes

 

 

23

ICAR-CAZRI, Jodhpur

 

Central Agricultural University (CAUs)

24

ICAR-IARI, New Delhi

27

BHU, Varanasi

 

 

28

RPCAU, Pusa

 

 

 

 

 

 

 

ICAR Institutes

 

 

29

ICAR-CAZRI, Jodhpur

 

 

30

ICAR-CICR, Nagpur

 

 

31

ICAR-CRIJAF, Barrackpore

 

 

32

ICAR-IARI RS, Karnal

 

 

33

ICAR-IGFRI, Jhansi

 

 

34

ICAR-IIMR, Hyderabad

 

 

35

ICAR-IIPR, Kanpur

 

 

36

ICAR-IIRR, Hyderabad

 

 

37

ICAR-NRRI, Cuttack

 

 

38

ICAR-VPKAS, Almora

 

 

 

 

 

 

 

ICAR Institutes – NEH Region

 

 

39

ICAR RC for NEH, Manipur

 

 

40

ICAR RC NEH, Meghalaya

 

 

41

ICAR RC NEH, Tripura